Kuk̚ʥ'e ɯmsɜŋ kiɦo

백괴사전, 너희 모두의 백과사전
(Kuk̚ʥ'e ɨmsəŋ kiho에서 넘어옴)
이동: 둘러보기, 검색
━━━━

 pɛk̚køsaʥɤn
pɛk̚køsaʥɤn, næjowŋʌpnŋn pɛk̚kɔɑsaʥɤn?
۩ 이 문서는 윤희코드 특수 문자를 포함하고 있습니다.
특수 문자가 제대로 보이지 않는다면 윤희코드 특수 문자 도움말을 참고해서 글꼴을 당장 설치하세요!
LackofRef.svg 이 문서는 뒷받침 자료가 너무 적습니다.
당신이 글을 길게 써 주신다면 스케치북 42 기를 드리겠습니다.
Gedit.svg 해설이 있는 문서
이 문서에는 일반인의 이해를 돕기 위한 해설이 있습니다.
위에 있는 해설 탭을 눌러서 이 문서에 대한 해설을 참조해 주십시오.
New Bouncywikilogo 60px.gif
tɕintɕihan kɯrɯl ilko ɕiptamjɤn wikibɛkgwaɰi taeum haŋmogɯl tɕʰamtɕohasejo.
kuk̚ʥ'e ɯmsɤŋ kiɦo.

kuk̚ʥ'e ɯmsɤŋ kiɦonɯn junɦɰiga mandɯn ɯmsɤŋ kiɦoida. andɯɾomedaɤwa ʨigue innɯn modɯn soɾiɾɯl pʰjogihagi wihɛ mandɯɾɤʥɤt̚t'ago handa. ɕilʨ'eɾo kuk̚ʨ'e ɯmsɤŋ kiɦoɾɯl sajoŋɦamjɤn ʨigusaŋɰi modɯn ɤnɤɰi soɾiɾɯl pʰjoçjɤnɦanɯn kɤɕi kanɯŋɦamjɤ, saʨɤn tɯŋesɤ kɯ mosɯbɯl pol su it̚t'a.

kɛjo[편집 | 원본 편집]

junɦɰinɯn kuk̚ʥ'e ɯmsɤŋ kiɦoɾɯl mjɤt̚mjɤt̚ jɤŋɤ kjosadɯlgwa pʰɯɾaŋsɯɤ kjosadɯɾege ʨʰɤɯm ʨɤnɦɛt̚t'ago handa. ʨʰɤɯm junɦɰiga mandɯn kɤsɯn andɯɾomedaɜ, jɤŋɤ, pʰɯɾaŋsɯɤɰi paɾɯmman sɛŋgakʰan tʰase pʰiljoɦan munʥaɰi suga samɕip̚ kɛ ʨɤŋdobak'e tøʥi annɯn agiʥagiɦan ɕisɯtʰemiɤt̚ta. kɯɾɤna ingandɯɾɯn segjeɰi modɯn ɤnɤnɯnkʰɤnjɤŋ jɤŋɤwa pʰɯɾaŋsɯɤɾɯl ʨɤk̚k'iedo puʥokʰadanɯn kɤsɯl aɾaʨʰaɾjɤt̚t'a. ie ingandɯɾɯn junɦɰiɰi hɤɾagɯl pat̚k'o sɜɾoun munʨ'adɯɾɯl mandɯɾɤt̚t'a. krɤna kjesokʰɛsɤ munʨ'aɾɯl nɤtʰa poni çjɤnʥɛɰi kuk̚ʥ'e ɯmsɤŋ kiɦonɯn pɛk̚ʨʰil kɛe talɦanɯn kibon munʨ'awa oɕibo kɛɰi kubjɤl kiɦoɾɯl sajoŋɦanɯn pɛk̚k'øsɯɾɜun ɕistemɯl kaʥige tøɤt̚ta.

çjɜnʥɛ[편집 | 원본 편집]

ɜnɜɦak̚ʥ'adɯɾɯn ʨikɯm i sunganedo ʨal aljɜʥiʥi anɯn sosu ɜnɜdɯɾe dɛɦan ɯmsɜŋɦak̚ʥ'ɜk̚ jɜnguɾɯl kjesokʰajɜ pʰontɯ ʨeʥakʨ'adɯɾɯl ɕinnage kalgugo it̚t'a. junɦɰikʰodɯ U+0250~02ADe pɛdaŋdøn i munʥ'adɯɾɯl modu ʨiwɜnhanɯn pʰontɯnɯn kɜɰi ɜp̚s'ɯmjɜ, i t'ɜmuninʥi ɜnɜɦak̚ʨ͈'adɯl ʨaɕindo ʨoŋʥoŋ pipʰjoʥun kiɦoɾɯl sajoŋɦagon handa. iɾɜn iɾɯn tʰɯkʰi s'algukɰi ɜnɜɦak̚ʥ'adɯɾegesɜ ɕimɦande, ‘ʃ’ tɛɕin ‘š’ɾɯl s'ɯndagɜna, ‘j’ tɛɕin ‘y’ɾɯl s'ɯndagɜna hanɯn kɜɕi kɯgɜɕida.

sasil, i munsɜdo pʰjoʥune mat̚k͈e ʨak̚s͈ɜŋdøʥi anat̚t͈a. pʰjoʥune kuk̚ʥ'e ɯmsɜŋ kiɦoesɜn swimpʰjona maʨʰimpʰjo t'awin s'ɯiʥi annɯnda.

kiɦopʰjo[편집 | 원본 편집]

kuk̚ʥ'e ɯmsɜŋ kiɦo tas͈͈͈oɾipʰjo[편집 | 원본 편집]


tas͈͈͈oɾipʰjo
ʨoɯm wiʨʰi ip̚sul(sunɯm) çjɜ, i(sɜɾɯm, ʨʰiɯm) ɜgɯmni(aɯm) mok͈umɜŋ(huɯm)
ʨoɯm paŋbup̚ jaŋsun sunʨʰi ʨʰi ʨʰigjɜŋ huʨʰigjɜŋ gwɜnsɜl gjɜŋgugɛ jɜngugɛ kugɛsu indu hudugɛ sɜŋmun
pʰje kiɾju  
piɯm    m    ɱ    n    ɳ    ɲ    ŋ    ɴ  
pʰajɜɾɯm p b t d ʈ ɖ c ɟ k ɡ q ɢ   ʡ   ʔ
maʨʰaɾɯm ɸ β f v θ ð s z ʃ ʒ ʂ ʐ ç ʝ x ɣ χ ʁ ħ ʕ ʜ ʢ h ɦ
ʨɜp̚gɯnɯm    ʋ    ɹ    ɻ    j    ɰ
ʨɜndoŋɯm    ʙ    r    ʀ  
tʰanɯm        ɾ    ɽ      
sɜlʨʰɯk̚ maʨʰaɾɯm ɬ ɮ    
sɜlʨʰɯk̚ ʨɜp̚gɯnɯm l    ɭ    ʎ    ʟ  
sɜlʨʰɯk tʰanɯm      ɺ    ɺ̢    ɺ̡    
pʰjeø kiɾju  
nɛpʰaɯm ɓ ƭ ɗ ʄ ɠ ʠ ʛ  
hɯp̚ʨʰagɯm ʘ     ǀ     ǃ      
sɜlʨʰɯk̚ hɯp̚ʨʰagɯm   ǁ      

kuk̚ʥ'e ɯmsɜŋ kiɦo holsoɾipʰjo[편집 | 원본 편집]

ʨɜnsɜl kɯnʥɜnsɜl ʨuŋsɜl kɯnhusɜl husɜl
komoɯm
Blank vowel trapezoid.png
 i • y 
 ɨ • ʉ 
 ɯ • u 
 ɪ • ʏ 
 ʊ 
 e • ø 
 ɘ • ɵ 
 ɤ • o 
 ə 
 ɛ • œ 
 ɜ • ɞ 
 ʌ • ɔ 
 æ 
 ɐ 
 a • ɶ 
 ɑ • ɒ 
kɯngomoɯm
ʨuŋgomoɯm
ʨuŋmoɯm
ʨuŋʥɜmoɯm
kɯnʥɜmoɯm
ʨɜmoɯm