Kuk̚t͈ɕe ɯmsʌŋ kiɦo

From 백괴사전
(Redirected from Kuk̚ʥ'e ɯmsɜŋ kiɦo)
Jump to: navigation, search
pɛk͈ːøsɐdʑ​ʌn
nʌʝi modu.e pɛk͈ʷːɐsɐdʑʌn
pɛk͈ːøsɐdʑ​ʌn, nʌʝi modu.e pɛk͈ʷːɐsɐdʑʌn
i munsʌnɯn junʝikʰodɯ tʰɯk̚s͈u munt͈ɕɐɾɯl pʰoɦɐmɦɐgo is͈ɯmn̠ʲidɐ.
tʰɯk̚s͈u munt͈ɕɐɡɐ tɕedeɾo po.idʑi ɐnːɯndɐmʲʌn junʝikʰodɯ tʰɯk̚s͈u munt͈ɕɐ do.umːɐɾɯl tɕʰɐmk͈oɦɛsʌ kɯlk͈oɾɯl tɐŋdʑɐŋ sʌltɕʰiɦɐsejo!
Crystal Clear action info.svg 흘림체를 원하시면 이 문서를 참조하십시오. 멋져 보입니다.
LackofRef.svg i munsʌnɯn tyːp͈ɐtɕʰːim tɕɐrʲoɡɐ nʌmu tɕʌːk̚s͈ɯmn̠ʲidɐ
tɐŋɕin̠ʲi i kɯɾɯl kiːlɡe s͈ʌː tɕuɕindɐmʲʌn tɕoːsʰʌn̠ʲilbo jʌl kɛɾɯl? tɯɾiɡes͈ːɯmn̠ʲidɐ.
Gedit.svg hɛsʌɾi inːɯn munsʌ
i munsʌ.enɯn ilbɐn̠ʲine ihɛrɯl toːp̚k͈i yɦɐn hɛːsʌɾi is͈ːɯmn̠ʲidɐ.
y.e inːɯn hɛːsʌl tʰɛbɯl nulːʌsʌ i munsʌ.e tɛːɦɐn hɛːsʌrɯl tɕʰɐmdʑoɦɛ tɕuɕip̚ɕ͈i.o.
New Bouncywikilogo 60px.gif
tɕindʑiɦɐn kɯɾɯl ilk͈o ɕip̚tɐmʲʌn ykʰibɛk͈ʷːɐ.e tɐ.ɯm hɐːŋmogɯl tɕʰɐmdʑoɦɐsejo.
kuk̚t͈ɕe ɯmsʌŋ kiɦo.

kuk̚t͈ɕe ɯmsʌŋ kiɦonɯn junʝiɡɐ mɐndɯn ɯmsʌŋ kiɦo.idɐ. ɐndɯɾomedɐ.ʌwɐ tɕiɡu.e inːɯn moːdɯn soɾiɾɯl pʰʲoɡiɦɐɡi yɦɛ mɐndɯɾʌdʑʌt͈ːɐɡo hɐndɐ. ɕilt͈ɕeɾo kuk̚t͈ɕe ɯmsʌŋ kiɦoɾɯl sɐjoŋɦɐmʲʌn tɕiɡusɐŋe moːdɯn ʌnʌ.e soɾiɾɯl pʰʲoçʌnɦɐnɯn kʌɕi kɐnɯŋɦɐmʲʌ, sɐːdʑʌn tɯːŋesʌ kɯ mosɯbɯl poːl su it͈ːɐ. ɡɯnde ɐdʑiɡɯn pok̚p͈utʰɯɾobɐk͈e s͈ɯːl su ʌp̚t͈ɐ.

kɛjo[edit]

junʝinɯn kuk̚t͈ɕe ɯmsʌŋ kiɦoɾɯl mʲʌnmʲʌt̚ jʌŋʌ kʲoːsɐdɯlɡʷɐ pʰɯɾɐŋsɯ.ʌ kʲoːsɐdɯɾeɡe tɕʰʌɯm tɕʌnɦɛt͈ːɐɡo hɐndɐ. tɕʰʌɯm junʝiɡɐ mɐndɯn kʌsɯn ɐndɯɾomedɐ.ʌ, jʌŋʌ, pʰɯɾɐŋsɯʌ.e pɐɾɯmːɐn sɛŋɡɐkʰɐn tʰɐse pʰiɾʲoɦɐn mundʑɐ.e suɡɐ sɐmɕip̚ kɛ tɕʌŋdobɐk͈e tødʑi ɐnːɯn ɐɡidʑɐɡiɦɐn ɕisɯtʰemi.ʌt͈ːɐ. kɯɾʌnɐ inɡɐndɯɾɯn seɡʲe.e modɯn ʌnʌnɯnkʰʌn̠ʲʌŋ jʌŋʌwɐ pʰɯɾɐŋsɯ.ʌɾɯl tɕʌk͈ːi.edo pudʑokʰɐdɐnɯn kʌsɯl ɐɾɐtɕʰɐɾʲʌt͈ːɐ. i.e inɡɐndɯɾɯn junʝi.e hʌɾɐɡɯl pɐt̚k͈o sɛɾo.un munt͈ɕɐdɯɾɯl mɐndɯɾʌt͈ːɐ. kɯɾʌnɐ kʲesokʰɛsʌ munt͈ɕɐɾɯl nʌtʰɐ pon̠ʲi çʌndʑɛ.e kuk̚t͈ɕe ɯmsʌŋ kiɦonɯn pɛk̚tɕʰil kɛ.e tɐlɦɐnɯn kibon munt͈ɕɐwɐ oːɕibo kɛ.e kubʲʌl kiɦoɾɯl sɐjoŋɦɐnɯn pɛk͈ːøsɯɾʌ.un ɕisɯtemɯl kɐdʑiɡe tø.ʌt͈ːɐ.

çʌndʑɛ[edit]

ʌnʌɦɐk̚t͈ɕɐdɯɾɯn tɕiɡɯm i sunɡɐnedo tɕɐl ɐl̠ʲːʌdʑidʑi ɐnɯn sosu ʌnʌdɯɾe dɛɦɐn ɯmsʌŋɦɐk̚t͈ɕʌk̚ jʌnɡuɾɯl ɡʲesokʰɐjʌ pʰontɯ tɕedʑɐk̚t͈ɕɐdɯɾɯl ɕinːɐɡe ɡɐlɡuɡo it͈ːɐ. junʝikʰodɯ U+0250~02ADe pɛdɐŋdøn i munt͈ɕɐdɯɾɯl modu tɕiwʌnɦɐnɯn pʰontɯnɯn kʌ.i ʌp̚s͈ɯmʲʌ, i t͈ɛmun̠ʲindʑi ʌnʌɦɐk̚t͈ɕɐdɯl tɕɐɕindo tɕoŋdʑoŋ pipʰʲodʑun kiɦoɾɯl sɐjoŋɦɐɡon hɐndɐ. iɾʌn iɾɯn tʰɯkʰi s͈ɐlɡuɡe ʌnʌɦɐk̚t͈ɕɐdɯɾeɡesʌ ɕimɦɐnde, ‘ʃ’ tɛɕin ‘š’ɾɯl s͈ɯndɐɡʌnɐ, ‘j’ tɛɕin ‘y’ɾɯl s͈ɯndɐɡʌnɐ hɐnɯn kʌɕi kɯɡʌɕidɐ.

sɐɕil, i munsʌdo pʰʲodʑune mɐt̚k͈e tɕɐk̚s͈ʌŋdødʑi ɐnɐt͈ːɐ. pʰʲodʑune kuk̚t͈ɕe ɯmsʌŋ kiɦo.esʌn ɕympʰʲonɐ mɐtɕʰimpʰʲo t͈ɐyn s͈ɯ.idʑi ɐnːɯndɐ.

kiɦopʰʲo[edit]

kuk̚t͈ɕe ɯmsʌŋ kiɦo tɐs͈ːoɾipʰʲo[edit]

tɐs͈ːoɾipʰʲo
tɕo.ɯm ytɕʰi ip̚s͈ul(sunɯm) çʌ, i(sʌɾɯm, tɕʰi.ɯm) ʌgɯmn̠ʲi(ɐ.ɯm) mok͈ːumʌŋ(hu.ɯm)
tɕo.ɯm pɐŋbup̚ jɐːŋsun suntɕʰi tɕʰi tɕʰiɡʲʌŋ huːtɕʰiɡʲʌŋ ɡʷɘːnsʌl ɡʲʌŋɡuɡɛ jɘːnɡuɡɛ kuːɡɛsu indu huːduɡɛ sʌŋmun
pʰʲe kiɾʲu  
piː.ɯm    m    ɱ    n    ɳ    ɲ    ŋ    ɴ  
pʰɐːjʌɾɯm p b t d ʈ ɖ c ɟ k ɡ q ɢ   ʡ   ʔ
mɐtɕʰɐɾɯm ɸ β f v θ ð s z ʃ ʒ ʂ ʐ ç ʝ x ɣ χ ʁ ħ ʕ ʜ ʢ h ɦ
tɕʌp̚k͈ɯnɯm    ʋ    ɹ    ɻ    j    ɰ
tɕʌːndoŋɯm    ʙ    r    ʀ  
tʰɐːnɯm        ɾ    ɽ      
sʌltɕʰɯk̚ mɐtɕʰɐɾɯm ɬ ɮ    
sʌltɕʰɯk̚ tɕʌp̚k͈ɯnɯm l    ɭ    ʎ    ʟ  
sʌltɕʰɯk tʰɐːnɯm      ɺ    ɺ̢    ɺ̡    
pʰʲeø kiɾʲu  
nɛːpʰɐ.ɯm ɓ ƭ ɗ ʄ ɠ ʠ ʛ  
hɯp̚tɕʰɐɡɯm ʘ     ǀ     ǃ      
sʌltɕʰɯk̚ hɯp̚tɕʰɐɡɯm   ǁ      

kuk̚t͈ɕe ɯmsʌŋ kiɦo hols͈oɾipʰʲo[edit]

tɕʌnsʌl kɯːndʑʌnsʌl tɕuŋsʌl kɯːnhusʌl huːsʌl
komo.ɯm
Blank vowel trapezoid.png
 i • y 
 ɨ • ʉ 
 ɯ • u 
 ɪ • ʏ 
 ʊ 
 e • ø 
 ɘ • ɵ 
 ɤ • o 
 ə 
 ɛ • œ 
 ɜ • ɞ 
 ʌ • ɔ 
 æ 
 ɐ 
 a • ɶ 
 ɑ • ɒ 
kɯːnɡomo.ɯm
tɕuŋɡomo.ɯm
tɕuŋmo.ɯm
tɕuŋdʑʌmo.ɯm
kɯːndʑʌmo.ɯm
tɕʌːmo.ɯm

hɐnɡuɡʌɾɯl kuk̚t͈ɕe ɯmsʌŋ kiɦoɾo s͈ɯnɯn pɐŋbʌp[edit]

kuk̚t͈ɕe ɯmsʌŋ kiɦoɾo tɕʌɡɯl kʌsɯl usʌn pɐɾɯmʌɾo tɕʌŋnɯndɐ. idʑe kɐk̚ dʑɐ.ɯmɯl tɐ.ɯmɡʷɐ kɐtʰɯn pʰʲo.e t͈ɐɾɐ pɐk͈undɐ. kɐ.ypʰʲonɯn ɐːmuɡʌt͈ːo tɕʌk̚t͈ɕi ɐnːdanɯn kʌɕiko piːnkʰɐnɯn pɐɾɯmʌɾo tɕedɛɾo tɕʌk̚t͈ɕi ɐnɐt͈ːɐnɯn kʌɕimɯɾo tɐɕi hɐn pʌn kʌmtʰoɦɛ poɾɐ.

ɐp̚t͈ɕok̚ t̠ʲyːt͈ːɕok̚
ʌdu, pʰɐjʌɾɯm pɐt͈ːɕim nɐmʌdʑi k n t ɾ m p s (X) t͈ɕ tɕʰ h
ɯ k n t ɾ m p s (X) t͈ɕ tɕʰ x
i, y/ɰi k n̠ʲ t̠ʲ t̠͈ʲ ɾ m p ɕ ɕ͈ (X)/ɰ t͈ɕ tɕʰ t̠ʰʲ ç
j k͈ʲ n̠ʲ t̠ʲ t̠͈ʲ ɾʲ p͈ʲ ɕ ɕ͈ j kʰʲ t̠ʰʲ pʰʲ ç
w k͈ʷ t͈ʷ ɾʷ p͈ʷ s͈ʷ w tɕʷ t͈ɕʷ tɕʰʷ tʰʷ kʰʷ pʰʷ ɸʷ
mo.ɯm, pi.ɯm, ju.ɯm nɐmʌdʑi ɡ n d ɾ/l m b s (X) t͈ɕ tɕʰ ɦ
ɯ ɡ n d ɾ/l m b s (X) t͈ɕ tɕʰ ɣ
i, y/ɰi ɡ n̠ʲ d̠ʲ t̠͈ʲ ɾ/l̠ʲ m b ɕ ɕ͈ (X)/ɰ t͈ɕ tɕʰ t̠ʰʲ ʝ
j ɡʲ k͈ʲ n̠ʲ d̠ʲ t̠͈ʲ ɾʲ/l̠ʲ p͈ʲ ɕ ɕ͈ j kʰʲ t̠ʰʲ pʰʲ ʝ
w ɡʷ k͈ʷ t͈ʷ ɾʷ p͈ʷ s͈ʷ w dʑʷ t͈ɕʷ tɕʰʷ tʰʷ kʰʷ pʰʷ βʷ
mo.ɯm(pɐt͈ːɕim) tɕɐ.ɯm, ʌmɐl n l m ŋ

tɕʰosʌŋ ɾi.ɯɾe kʲʌŋu pɐt͈ːɕim ɾi.ɯl t̠ʲy.e inːɯn kʲʌŋu.enɯn sʌltɕʰɯɡɯm kiɦoɾɯl sɐjoŋɦɐdʑiman ɐn̠ʲin kʲʌŋu.enɯn tɐːnɯm iɦoɾɯl sɐjoŋɦɛjɐ hɐnda. t͈oɦɐn i pʰʲodɛɾo omɡʲʌs͈ːɯl t͈ɛ kɐtʰɯn dʑɐ.ɯmi jʌndɐɾɐ nɐ.omʲʌn ɐp̚t͈ɕoɡe dʑoŋsʌŋ pubunɯl sɐk̚t͈ɕeɦɐɡo t̠ʲyː.e tɕʰosʌŋ pubunɯl tɕɐŋɯmɯɾo s͈ɯnda. t͈oɦɐn tɕʰiɡʲʌŋ pʰʲesʷɛ.ɯm t̠ʲyː.e tɕʰiɡʲʌŋ mɐtɕʰɐɾɯmi onɯn kʲʌŋu.edo pʰʲesʷɛ.ɯmi sɐk̚t͈ɕedøɡo mɐtɕʰɐɾɯmi tɕɐŋɯmi tønda.

idʑe tɐnmo.ɯme kʲʌŋu tɐ.ɯm pʰʲo.e t͈ɐɾɐ pɐk͈undɐ.

tɕɐŋdan
tɐnɯm ɐ ʌ o u ɯ i ɛ e ø y
tɕɐŋɯm ɐː ɘː ɯː ɛː øː

iːdʑuŋmo.ɯme kʲʌŋu pɐːnmo.ɯmɯl dʑɐ.ɯme pʰoɦɐmɕikʰʲʌ dʑɐ.ɯmpʰʲodɛɾo pʲʌnβʷɐnɕikʰimʲʌn tøndɐ. tuː mo.ɯmi jʌndɐɾɐ nɐ.onɯn kʲʌŋu.enɯn ɯmdʑʌl pul̠ʲːi kiɦoɾɯl s͈ɘː tuː mo.ɯmɯl pul̠ʲːiɦɐndɐ.

jemun[edit]

tɐ.ɯmɯn mʲʌnmʲʌt̚ jemun̠ʲidɐ. tɐmɐn i jemundɯɾɯn jʌɾʌ ijuɾo y.e kʲutɕʰik̚t͈ɛɾo pʲʌnβʷɐntøn kʌsɯn ɐn̠ʲida.